joshmysql

mysqltest

npm install joshmysql
1 downloads in the last week
4 downloads in the last month

mysql test

npm loves you