symmetric-tensor-eval

Evaluates a multivariable polynomial

npm install symmetric-tensor-eval
7 downloads in the last month

symmetric-tensor-eval

Evaluates a symmetric tensor at a given vector.

Example

Install

npm install symmetric-tensor-eval

require("symmetric-tensor-eval")(dimension, rank, coeffs, x)

Evaluates a multivariable polynomial at the point x

  • dimension is the dimension of the underlying vector space
  • rank is the rank of the tensor
  • coeffs is the array of tensor coefficients
  • x is the point to evaluate the tensor at

Returns The value of the symmetric tensor at x * x * x ...

Credits

(c) 2013 Mikola Lysenko. MIT License

npm loves you